Gallery
Useful links
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
Feedback
News > Баёнияи сафорати ЉИЭ дар Душанбе Дар хусуси адами эъзоми шањрвандони эронї ба маросими Њаљљи соли љорї ба воситаи коршиканињои Арабистони саъудї


  чоп        фиристодан ба дўст

Баёнияи сафорати ЉИЭ дар Душанбе Дар хусуси адами эъзоми шањрвандони эронї ба маросими Њаљљи соли љорї ба воситаи коршиканињои Арабистони саъудї

  Баёнияи  сафоратиЉИЭ дарДушанбе

Дар  хусусиадами  адами  эъзоми шањрвандониэронї  бамаросимиЊаљљи  солиљорї  бавоситаи  коршиканињои  Арабистонисаъудї

 

Сафорати ЉумњурииисломииЭрон  дарДушанбе  ботаваљљуњбаин, кибавоситаи  коршиканињои  давлатиподшоњии  Арабистонисаъудї, эъзоми  шањрвандониэронїбамаросимињаљљисолиљорїмуяссарнашуд, боњадафитанвири афкориумумїватабйинимавозеъиЉумњурииисломї даринборабаёнияизайлросодирменамояд.

Мутаассифона,  дудавримузокироти  њайатифаннииЉИЭ  бомасъулонисиёсї, амниятївавазорати њаљљиАрабистон  мунтаљбањељгунатавофуќедармавридиэъзомишањрвандони  эронїбамаросимињаљљисолиљорїнашудвадавлатиАрабистони  саъудїалораѓмиталошњои тарафиэронї,  бароибозкарданимасириинфаризаидинїбароимардумимусалмониЭронњозирбаанљомитавофуќбарасоси  равияваурфи  санавоти  гузашта  нагардид.  Азонљоки  давлатиподшоњииАрабистонисаъудїиловабарќусуриошкор  даранљомимасъулиятимизбониињарамайнишарифайн  вадахолатдоданиихтилофотисиёсї  дарякфаризаи  динї, иќдомбафароафкании  таблиѓотївамуќассир  љилвадоданињайати  њаљљиЉИЭнамудааст,   нукотизайлрољињатитанвири  (равшаншудани) афкориумумїбаиттилоъмерасонад:

Сафариаъзои  тимифаннииСозмонињаљљузиёратиЭрон  баАрабистони  суъудїбаманзури  тафовуќ  боонкишвардархусуси  маросимињаљљи  солиљорї, кибояддарбањманмоњи  1394 ( январи2014)  анљоммешуд, бокоршикании  маќомотисаъудї  мувољењшудавапасазпайгирињои  мутаъдадбосемоњитаъхир  даравохирифарвардини  95  ( апрели2016) анљомгирифт. Ботаваљљуњбагустурдагївапечидабудани  амалиётиэъзомидањњо  њазор  зойир  дарфосилаизамониимањдуди  њаљљ, интаъхирватаъаллулиамдїнахустинкоршикании  њадафманди  Арабистон  бароимунќазїсохтани  эъзомињуљљољиэронїбуд, боинњолњайатиэронїбоумедворї  бароианљомитавофуќ  босемоњтаъхир  баАрабистони  саъудї  сафаркард. БараѓмионкиАрабистонисаъудї  тарафиэрониромуттањам  бабархурдисиёсїбамасъалаињаљљменамоядвабараѓмиинкитимимузокиракунандаиэронїкомиланфаннїваѓайрисиёсїбуда, дар  рўзианљомимузокирот  бокамолитааљљубмулоњизашуд, кибархалофисанавоти  гузашта, теъдодизиёдеазтимимузокиракунанда  саъудї, азнињодњовудастгоњњои  амниятии  инкишварбуда  вавазоратињаљљиАрабистон, бидунииљозаионњоќодир  батасмимгирїватавофуќдармавридиљузъиётифанниву  лољистикїнабуд. КофиствазоратиАрабистони  саъудї  асомївамушаххасотитимњоимузокиракунандаидутарафромунташиркунадтомушаххасшавад  чїтарафемасойилисиёсиродарњаљљдахолатдодааст.

Маќомоти  саъудїботарњимасойилигайримаъќулазќабилимамониатазвурудињавопаймоњои  ЉИЭбаонкишварва  њамчунин  лузумидарёфтивизоазкишварисолисмонеъаздаври  аввалимузокиротшуданд.    

 

Бархилофи  ваъдаитарафисаъудїмабнї  барсудурираводидбарои  сафаримуљаддадињайатиэронїдарасраъиваќт(кўтоњтаринзамон), инамр  тоинтисоби(таъйини) вазириљадидињаљљиАрабистон  бамуддати45  рўз  ватотаърихи    5.03. 1395  батаъхир  уфтодвазамонилозимбароисозмондињиињаљљ  аздастрафт.

 

Ботаваљљуњбатаљоруби  талхисолигузаштадармудириятинокоромади  њаљљ, кимунљар  бакушташуданишуморизиёдеаз  њуљљољ, азљумла  482 шањрвандиэронї  дардуњодисаиМиновасуќутиљаррисаќилдарМаккашудварафторњои  нописандипулисудастгоњиамниятїбоњуљљољ, њайатимузокиракунандаиЉИЭталошкард, њаддиаќалл  тазминњоилозиммабнї  барњифзиамниятукароматињуљљољрокасбкунад, кимутаассифонапосухиќонеъкунандаеазтарафисаъудї  дарёфтнакард, бадењистэъзомидањњоњазоршањрванди  эронїбакишваре, ки  иќдомбаќатъиравобитисиёсивукунсулї  боЉИЭнамуда, бособиќаисуъимудириятињаљљ  вадамидандартаблиѓотимасмумалайњидавлатвамардуми  Эрон, якеазнигаронињоињайати  њаљљиЭронбудавабањаминманзурталош  шудтобарсариформулаебароиэљодидастрасиикунсулї  башањрвандониэронїдарайёмињаљљ  ботарафисаъудїтавофуќшавад, кимутассифонадаринмавридњељгунањамкорї  суратнагирифтватокунунниз  бараѓмитавофуќи  вазоратиумурихориљаиЭронвадавлатиСуис  барсариматнисанадимарбутбаифтитоњидафтари  њифозати  манофеъи  ЉИЭдар  Арабистон, тарафисаъудї, бешаз3 моњаст, кибаинибтикор  посухнадодааст.

 

Ботаваљљуњ  басипарїшудани  замонилозимбароисозмондињиимуассири  лољистикии  њуљљољ, њайатиЉИЭ  бањангоми  таркиЉидда, батарафи  саъудї  тотаърихи  9/3 1395  фурсатдод  тоназаринињоии  худро  дар  хусусимавориди  ихтилофїэъломкунад. Мутаассифона, тарафиАрабистони  саъудї, баљойиироаипосухњоиќонеъкунанда, ботавассул  баабзорњои  таблиѓотї  варасонаївабонигоњисиёсиву  ѓайримунсифонаталошнамуд  ЉИЭ–ромуќассирљилва  додаваазмасъулиятњоишаръивубайналмилалиихуд  дар  инростошонахолїкунад.

ЉИЭ  боэътиќодбаинкињаљљнабоядолудаиихтилофисиёсиидавлатњошавад, токунуннисбатбафароафканињоватаблиѓоту  баёнињои  мутаъдидинињодњои  сиёсииАрабистонрўйкарди  хештандорї  васукутроихтиёрнамудабуд. Баинумед, киагаримконебароимутаќойидкарданидавлатиАрабистон  бароибархурди  ѓайрисиёсї  бомавзўъињаљљвуљуддорад, азонистифодашавад. Аммоакнункињамаироњњо  масдудшуда, ночоргардиднисбатбатанвириафкориумумїиќдомкунад.

 

Сафорати Љумњурии Исломии Эрон – Душанбе

16 хурдоди 1395 ( 5 – июни соли 2015)

 


09:43 - 08/06/2016    /    шумора : 396782    /    теъдоди намоиш : 393хуруљ
Ҳамаи ҳуқуқ маҳфуз аст ба Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон