Gallery
Useful links
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
Feedback
News > Суханронии љаноби оќои Фаѓонї сафири ЉИЭ дар Тољикистон дар таљлил аз њунармандон


  чоп        фиристодан ба дўст

Суханронии љаноби оќои Фаѓонї сафири ЉИЭ дар Тољикистон дар таљлил аз њунармандон

 

Суханронии љаноби оќои Фаѓонї  сафири ЉИЭ дар Тољикистон дар таљлил аз њунармандон

 

Ба номи он ки ў номе надорад

Ба њар номаш ки хонї сар барорад

 

Сухан  аз «дидор» аст, он њам бо њунармандоне аз уќёнуси бузурги форсизабонон.

Ин дидор ба ќавли Носири Њомидї «ид» аст, њар рўзи дидори ту  бошад, рўзи ид аст.

Ќабл аз њар чиз ташаккури вижа мекунам аз бародари азизам чењраи дўстдоштаниву мутавозеъи (хоксори) синемои Тољикистон устод Сафар  Њаќдод - раиси муњтарами Иттињодияи синемогарони Тољикистон ва касе,ки ин дидори ширин њосили талоши ў ва њамкорони ўст.

 Хайрамаќдам мегўям ба њамаи Шумо мењмонони азиз, ки дар  љашнвораи «Дидор» дидаи мо ба дидоратон равшан шуд.

 

Ин љаласа ба расми сипосу таќдир аз зањамоти пешкисватони (ветеранњои) арсаи синемои мо баргузор шуда ва табъан маљолу ниёзе барои ба дарозо кашидани каломи инљониб нест ва танњо дар як љумла бардошти худро аз синемои форсї арз мекунам, ки ба гумони ман, аз ахлоќитарин синемоњои љањон аст, ки ба љойи тарвиљи хашму хушунат, ба тавсеаи мафоњими инсонї, арзишњои ахлоќиву хонаводагї мепардозад.  Як орзу њам дорам ва он њам ин ки аз дили ин «Дидор» -њо тавлидоти синемоии муштараке берун ояд, ки бозтобдињандаи мероси куњану ифтихоромези муштараки фарњангии мо бошад. Ниёзи бузурги насли љавони мо дар њавзаи пањновари форсизабонон,шинохти боистаи њувийяти муштараки таърихиву меросњои гаронсанг аст,ки метавонад чароѓе фарои роњи ояндаи вањдатбахшу оромонии мо бошад. Дўст доштам фурсате буд ва метавонистам аз так таки Шумо бо зикри ном ташаккур кунам. Аммо чун чунин имконе нест, танњо чанд љумлае рољеъ ба се бузургворе, ки ин љаласа барои таќдир аз зањамоташон барпо шудааст, арз кунам ва дар идома аз дигар барномањо бањра мебарем.

 

Номи љаноби оќои Каюмарси Пурањмадї барои њамаи эрониён ва њар касе ки на сокин балки обир (роњгузари) кўчањои сенемо бошад, ошност. Кутоњтарин сипос аз  ў ки дар чунин маљоли каме метавон гуфт, такрори њамон сухани Митеран д ар њаќќи як синемогари фаронса аст, ки «шумо хотироти кўдакии моро рангї кардед».

Эшон њаќќи бузурге  бар гардани синемои кўдаки Эрон дорад. Эшон дар дањаи шаст, ки рўзњои сахту сангине дифоъ аз кишвар дар муќобили љанги тањмилї шуда буд, хотироти ширине халќ кард ва хандањо бар лабони кўдакон нишонд,  бидуни он ки онњоро бедард кардаву аз воќеъиятњо ѓофил намояд.  Ќиссањои Маљид ќитъаи фаромўшношуданї аз хотираи хурду калони миллати Эрон  дар ин давра аст. Њоло, ки суњбат аз ќиссањои Маљид шуд, лозим аст ёде њам аз модари фаќиди  Пурањмад кунам, ки ў низ њунарманди бузурге буду дар он сериёл наќши ба ёдмонданиву намодин аз  як модари бузурги эронї ба бењтарин шаклу барои њамеша ба ёдгор  гузошт. Рўњи ин модару њамаи модароне, ки бузургони Эрону љањон њама дар домани онњо парвариш ёфтаанд, шод бод.

Рост гуфтааст Парвини осмони шеъри форсї ки:

 

Агар Фалотуну Суќрот будаанд бузург

Бузург буда парастори хурдии эшон  

 

Бузурги дигаре, ки имрўз дар хидмати ў њастем, мубтакири «син» - њаштуми суфраи синемои мо - Ризо Киёниён аст, ки дар  соли 1393, ду љойизаи хешро барои њимоят аз бехонумонњо ба њарољ гузошт ва сини тозаеро бо унвони           «Сарпаноњ барои бесарпаноњон»  ба суфраи њафт сини синемои Эрон изофа кард. Ваќте сериёли таърихии «Мухтор» -ро медидам,  бозии ў дар наќши халифаи Зубайрї беназир буд.  Ба шўхї мегуфтам, агар халифа Зубайрї мехостанд, худи  ў касеро барои наќшаш интихоб кунад, гумон намекунам касеро бењтар аз љаноби оќои Киёниён меёфт.

Ба унвони як ташогар, ё ба таъбири зебои тољикон тамошобин фикр мекунам, наќшпазирии эшон дар наќшњои мутафовуте, ки ифо карда, беназир аст. Албатта ин яке аз њунарњои бузурги ўст, сармояи бузургтари ў аммо, ќалби мењрубонаш мебошад, ки рашкбарангез аст. Сеюмин чењраи бузурге, ки мехоњам маротиби эњтироми ќалбии худро таќдими  ў намоям, љаноби оќои Абулњасан Довудї мебошад.  Коргардон, филмноманавис, тањиякунанда ва мунтаќиди синемої - номи ошное, ки осори кумедияш дар дањаи 60 ва 70 хандаро бар лабони милюнњо бинандаи ин осор нишонд. Наметавонист ва набояд подоши зањамоти 30 солаи ў дар синемои Эрон, камтар аз иќболи бесобиќаи мардум ба филмњои  ў дар дањаи ахир аз «Марди боронї» то «Рухи  девона» дар пай дошта бошад.  Њамчунин иљоза мехоњам муваффаќиятњои арзишманди саркорхонум Ќасидаи Гулмаконї  ба хотири филми «Муроќибат аз Юнус» ва љаноби оќои  Љамшед Мањмудї ба хотири филми «Чанд метр мукааб ишќ» -ро ки тавлиди муштараки Эрону Афѓонистон аст, самимона табрик гўям.

Аз вижагињои боризи љашнвораи «Дидор» -и  2016  њузури пурранги љавонони синемо аст, ки умеди ояндаи мо њастанд. Дар поён фаромўш накунем, ки наќши љаноби оќои Салавотї аз  масъулини муњтарами љашнвораи «Фаљр» дар њамоњангињои ин дидор  бисёр муњимм буда  ва љойи сипоси вижа дорад.

Ташаккури поёнии ман аз њамкорони азизам дар сафорат,ба вижа аз љаноби оќои доктор Худоёр аст, ки моњхо барои тањаќќуќи ин барнома талош кард.

 

 

 


18:15 - 28/10/2016    /    шумора : 420037    /    теъдоди намоиш : 203хуруљ
Ҳамаи ҳуқуқ маҳфуз аст ба Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон